نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

کودک بمان عروسکم

دخترکم؛ زود بزرگ نشو مادر کودکیت را بی حساب می خواهم و در پناهش جوانیم را زود بزرگ نشو فرزندم آرام آرام پیش برو آن سوی سن و سال هیچ خبری نیست گلم هرچه جلوتر می روی همه چیز تند تر از تو قدم برمیدارد حالا هنوز دنیا به پای تو نمیرسد ، الهی هرگز هم قدمش نشوی ... هرگز... همیشه از دنیای ما آدم بزرگها جلوتر باش؛ یک قدم، دو قدم ... ولی زود بزرگ نشو مادر آرام پیش برو عزیزکم آنجا که عمر وزن می گیرد دنیا قدری سبک می شود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت... آن سوی سن و سال خبری نیست از ته دل بخند به اداهای ما که بر ای خنداندنت دلقک می شویم بزرگ که شوی از ...
12 مهر 1392
1