نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

جشن پایان پک قرمز

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️     ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️     ...
15 شهريور 1396

دستخط دخملی جون

عزیز دلم ؛دخملی ۵ساله من؛ امروز تو اتاقت دستخطت رو پیدا کردم که روی یه کاغذ اسم خودتو نوشته بودی اونم برای بار اول و فقط با نگاه کردن به دستخط من که یه جا اسمتو نوشته بودم فدات شم با این النا نوشتنت ؛ ️   قرینه اسمشو عاششششقتم بوس ...
13 شهريور 1396
1