نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

مــامــان کـــوچــولـــو ❥

مــن فــدای ایـن خـواهــر مــهـــربــونـــی بـرم کــه مـامـــان کـــوچــولـوی داداشــشـه و از خــواهـــری گـذشـــتـــه واســش مـــادری هـــم مـــیـکـــنــه. اغــلــب تـوی بـازیـــهــا داداشــی بـچــه شــمـــاســت، بـا خـودت مـیــبــریـــش گـردش و واسـش خــریـــد مــیـکـــنـی. صـــداش مــیـکـــنـی ؛"پـســرم" اونـم جـــواب مــیـده "بــعـــلـــه" 😊 درمـورد احــتـــیــاط تــو خــیـابـون و ایــنـــکــه چـــه کــارایـــی رو نـبـایـد بــکـــنـه کـــه گــم نـــشـه بــراش تـوضـــیـح مـــیـــدی و مــن عـــشـق مـــیـکــنـــمـــ ازیــن بـــازیتـــون. 😚😘 ایـــنــم بــه تـــصـویــر کــشـــیـــدن مـــادر شـــدنـــت و پا تو کفش...
29 خرداد 1397
1