نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

روز دختر 😇

♡♡ ♡♡ دخــتـــر کــه بـاشـی ... خـیـــال مـــیــکـــشــانــدت بــه بـــعــداز ظــهــر گـرم روز تـــابـســـتـانـی کـه گــوشـواره هـــای مــیـــوه ای از گـیــلـــاس بـــهـــم چـســـبـــیـده بـه گـــوش انـداخــتــه ای ؛ هـــمـــانـــهــایــی کــه هـرکــه بــیـــاویـزدشــان از شــادی لـــبـــریـــز مـــیــشــود و خـــنـده از تـه دل امـــانـــش را مـیــبـرد. 🍒 دختر گلم روزت مبارک ... دوستت دارم ... 💔...
24 تير 1397

تـــولـد مــادر دخــتــری 💕

ســلـــام بـــه دخــتــر گــلــم کــه ایـــن روزا بـیـصـــبــرانـــه لـــحـظـــه شــمـــاری مـــیــکـــنـه واســـه پــایــان تـــیــر و رســیــدن مـردادمــاه. آخـــه الـــنـاگـــلـی مــا قـراره هــمـــیــن مـاه آیـــنــده ۶ســالـــه شـه و بـــقــول خـودش ۶تـــا شــمــع فــوت کـنـــه. از بــرنـامـــه هــایـی کـــه واســـه روز تـولــدش تــدارکـــ مـــیــبـیـنـــه کـه دیـــگــه نـــگــوووو ... قــطـار قـــطـــار ســـفــارشــات و خورده فـــرمــایـشــات...😄😃😉 دخـــتــرک پـر از احـــســـاس مـن ؛بـــعــیــد مــیــدونــم ایـن شــبــا شـــبـــی رو صـبـح کـــنـی کـــه تـوش خــواب تـولـــد نـبــیـــنـی. حـتـــی محـــتـــوای نــقـاشــیـهــات کــلــا تــح...
19 تير 1397

نـمـــایـــشـگـــاه آیــمــت

دومـــیــن روز اولـــیــن مـــاه تـــابـســتــونــه. امـروز آخــریــن روز نــمـــایـشــگـاه آیـــمــت بـــود کـــه شـهـــرکــ گـــلـــسـتــان بــرگـزار مــیـشـــد و چـــون خـیـلــی دوســت داشــتــی بــری تـصـمـیـــمـــ گــرفـتـــم حـــتـمــا بـبـرمـــت. داداشــی رو تــو خـــونـــه پـیـش بــابـــا گـذاشــتـــیـمــ کـــه مـــثــلــا بـــا مــتـــرو راحـــت بـــریـمـــ و بـــرگـردیــم. ولـــی مــســیــر خـــیــلــی طــولــانـــی کــه بـایــد بـعــد از مـــتـرو بـا تــاکـــسـی طـــی مـــیـکـردیـم و داســتـــان ایـنـــکـــه مــوقــع بــرگـشــت ،تــمـــام تـلـــاشـمـون رو کـردیـم کـه بـــه آخـــریــن تــایـــم حــرکــت مــتـــرو بـــرسـیـــمــ امـ...
2 تير 1397
1